Склад циклової комісії

До складу циклової комісії входять як досвідчені так і молоді, енергійні  педагогічні працівники технікуму, які забезпечують теоретичну та практичну підготовку студентів:

Посипайко Тамара Володимирівна, голова циклової комісії, спеціаліст І категорії, педагогічний стаж роботи – 17 років.

Відьменко Марія Олексіївна, кандидат філософських наук, спеціаліст вищої категорії,  педагогічний стаж роботи – 14 років.

Башей Олексій Олексійович, спеціаліст І категорії, педагогічний стаж роботи – 9 років.

Вайсман Ірина Іванівна, практичний психолог, спеціаліст І категорії, педагогічний стаж роботи – 31 рік.

Соколова Вікторія Олексіївна, спеціаліст, педагогічний стаж роботи – 3 роки.

Камінська Юлія Юріївна, спеціаліст, педагогічний стаж роботи – 5 років.

Дисципліни, що викладаються членами циклової комісії

 1. Адміністративне право
 2. Вікова психологія
 3. Волонтерство у соціальній роботі
 4. Вступ до спеціальності
 5. Документальне забезпечення соціальної роботи
 6. Етика соціальної роботи
 7. Загальна психологія
 8. Історія соціальної роботи в Україні та за кордоном
 9. Кримінальне право
 10. Людина і світ
 11. Медико-соціальні проблеми людей з функціональними обмеженнями
 12. Методика і технологія соціальної роботи
 13. Місцеве самоврядування і соціальна робота
 14. Організація благодійної діяльності
 15. Основи валеології
 16. Основи медичних знань
 17. Основи правознавства
 18. Основи психології
 19. Основи соціальної педагогіки
 20. Основи соціальної політики
 21. Право соціального забезпечення
 22. Правове регулювання комерційної діяльності
 23. Правове регулювання туристичної діяльності
 24. Психологія та етика ділових відносин
 25. Психологія
 26. Сімейне право
 27. Соціальна робота з окремими категоріями клієнтів
 28. Соціальна робота з сім‘ями, дітьми та жінками
 29. Соціальна робота на виробництві
 30. Теорія  соціальної роботи
 31. Трудове право
 32. Цивільне та господарське право

Робота, що проводиться цикловою комісією

Головна мета роботи циклової комісії полягає в підвищенні успішності студентів та поліпшенні якості підготовки молодших спеціалістів. Досягнення цієї мети циклова комісія здійснює шляхом:

—  навчальної роботи, спрямованої на вдосконалення змісту освіти та навчання і виховання студентів;

—  підвищення кваліфікаційного рівня викладачів, вивчення, узагальнення і розповсюдження передового педагогічного досвіду, застосування нових педагогічних технологій;

—  вдосконалення навчально-матеріальної бази та розробки методичних рекомендацій з використання наочних посібників та технічних засобів у навчально-виховному процесі;

—  організації самостійної роботи студентів;

—  окремим напрямом роботи циклової комісії виступає організаційна робота.

Навчальна робота циклової комісії організовується з урахуванням можливостей сучасних інформаційних освітніх технологій, демократизації навчального процесу і спрямована на поліпшення успішності студентів.

Поліпшенню навчання та успішності студентів сприяє творче застосування методів і прийомів роботи зі студентами. Зокрема, застосування принципів дискусійності, проблемності, індивідуалізації навчання, модульно- рейтингового навчання тощо. На засіданнях циклової комісії систематично проводиться аналіз змісту навчальних програм, вносяться до них зміни, домагаючись логічності змісту тем дисципліни, що вивчаються, реалізації міжпредметних зв’язків.

У центрі уваги циклової комісії є індивідуальна робота викладачів із студентами, зокрема, вивчення та запровадження досвіду роботи з обдарованою молоддю, методики індивідуальних консультацій, запровадження досвіду диференційованого навчання студентів тощо.

Поряд із навчальною роботою циклова комісія вирішує і виховні завдання, перш за все  національно-патріотичного спрямування. Становлення української державності, побудова громадянського суспільства, інтеграція України у світове та європейське співтовариство передбачають орієнтацію на Людину, її духовну культуру й визначають основні напрями виховної роботи зі студентами та модернізації навчально-виховного процесу.

Форми й методи виховання базуються на українських народних традиціях, кращих надбаннях національної та світової історичної науки.

Методична робота є засобом реалізації навчально-виховних цілей, які стоять перед цикловою комісією. Зміст цієї роботи полягає в удосконаленні методичної майстерності викладачів формуванні педагога-дослідника, який би працював над зміною авторитарно-дисциплінарної моделі навчання на особистісно орієнтовану, відзасвоєння студентом знань до всебічного розвитку людини як особистості, як найвищої цінності суспільства; сприяти реалізації принципу: не людина для держави, а держава для людини.

Методична робота циклової комісії носить системний, цілеспрямований характер, а не є звичайним набором розрізнених заходів. Для надання викладачам допомоги в поповненні та оновленні ними психологічно-педагогічних знань, підвищення морального рівня, професійної та ділової кваліфікації і методичної майстерності циклова комісія організовує обговорення індивідуальних планів викладачів щодо підвищення теоретичного рівня та професійної кваліфікації; заслуховування звітів про їх виконання; підготовку викладачами методичних доповідей та обговорення їх на засіданнях комісії; вивчення та запровадження нових технологій навчання в навчальному процесі.

Велику увагу циклова комісія приділяє вивченню й узагальненню передового педагогічного досвіду роботи викладачів своєї комісії. Це сприяє поліпшенню професійного рівня викладачів, якості навчання та виховання студентів.