Склад циклової комісії

До складу циклової комісії входять висококваліфіковані, досвідчені педагогічні працівники технікуму, які забезпечують теоретичну та практичну підготовку студентів:

Мальованна Таїсія Петрівна голова циклової комісії, спеціаліст І категорії, педагогічний стаж роботи – 16 років.

Мойсеєва Людмила Йосипівна, спеціаліст вищої категорії, викладач-методист, педагогічний стаж роботи – 47 років.

Мартиненко Галина Миколаївна,  спеціаліст вищої категорії, викладач-методист, педагогічний стаж роботи – 43 роки.

Мамчур Наталія Олексіївна, спеціаліст вищої категорії, педагогічний стаж роботи – 22 роки.

Смаглій Віктор Сергійович, спеціаліст вищої категорії, старший викладач, педагогічний стаж роботи – 32 роки.

Титаренко Алла Василівна, спеціаліст вищої категорії, педагогічний стаж роботи – 22 роки.

Щербак Світлана Василівна, спеціаліст, педагогічний стаж роботи – 6 років.

Дисципліни, що викладаються членами циклової комісії

 1. Астрономія
 2. Бухгалтерський облік
 3. Вища математика
 4. Гроші та кредит
 5. Економіка підприємств різних типів
 6. Економіка підприємства
 7. Економіка соціальної роботи
 8. Економіка торгівлі
 9. Економічна теорія
 10. Економічний аналіз
 11. Інформатика
 12. Інформатика та комп’ютерна техніка
 13. Інформаційні системи і технології в обліку
 14. Інформаційні системи і технології в туризмі
 15. Казначейська справа
 16. Комп’ютерна техніка
 17. Контроль і ревізія
 18. Математика
 19. Облік і звітність
 20. Облік і звітність у бюджетних організаціях
 21. Облік міжнародних операцій
 22. Організація і облік соціальних виплат
 23. Основи аудиту
 24. Основи електротехніки
 25. Основи комп’ютерного набору та коректури
 26. Оцінна діяльність
 27. Податкова система
 28. Статистика
 29. Страхування у туризмі
 30. Технічне креслення
 31. Фізика
 32. Фінанси
 33. Фінанси підприємств
 34. Фінансова діяльність підприємств
 35. Фінансовий облік
 36. Ціноутворення

Робота, що проводиться цикловою комісією

Робота викладачів циклової комісії направлена на підготовку фахівців ринкової орієнтації із професійними знаннями і практичними навичками в галузі бухгалтерського та податкового обліку, економіки, інформаційних технологій, використовуючи інноваційні технології навчання з урахуванням вимог сьогодення.

Формуванню професійних якостей майбутніх фахівців сприяють такі види роботи викладачів:

1. Методична

Методична робота викладачів циклової комісії носить системний, цілеспрямований характер. З урахуванням завдань, що стоять перед навчальним закладом і аналізу роботи за попередні роки, виробляються основні напрями та формулюється методична проблема, над якою циклова комісія працює протягом року або декілька років.

Такою методичною проблемою є: «Вдосконалення методики викладання спеціальних обліково-економічних дисциплін, інформатики і математики — важливий чинник підготовки висококваліфікованого спеціаліста».

Виходячи із загальної методичної проблеми циклової комісії, кожний викладач працює над своєю методичною проблемою. Перелік цих проблем різноманітний, а саме: «Впровадження нестандартних форм та методів навчання», «Впровадження мультимедійного супроводу на заняттях», «Удосконалення поточного контролю системи знань», «Удосконалення навчального процесу за допомогою комп’ютерної техніки та Інтернет технологій», «Удосконалення самостійної навчальної діяльності студентів» та інші.

Методична робота викладачів циклової комісії спрямована на: вдосконалення підготовки молодших спеціалістів згідно вимог освітньо-професійних програм, створення нових навчальних програм, лекцій, інструктивно-методичних карток, методичних рекомендацій до проведення практичних та семінарських занять, самостійної роботи студентів тощо; вдосконалення комплексу методичного забезпечення з дисциплін, що викладаються; здійснення пошуку оригінальних методик викладання; застосування інноваційних технологій навчання; проявлення дослідництва у своїй діяльності..

На засіданнях циклової комісії здійснюється розгляд та обговорення методичної роботи викладачів, заслуховуються методичні доповіді викладачів щодо удосконалення впровадження в навчальний процес окремих форм і методів навчання, методики ведення навчальних занять із застосуванням новітніх технологій, застосування комп’ютерних та мультимедійних технологій, удосконалення тестового контролю та рейтингової оцінки знань, вмінь та навичок студентів, самостійної роботи студентів та інші; розглядаються аспекти реалізації методичної теми викладачів, проведення відкритих (показових) занять тощо.

2. Навчальна та виховна робота

Метою діяльності викладачів циклової комісії є розвинути творчу особистість, виявити і розкрити індивідуальні здібності і потенціал майбутнього кваліфікованого спеціаліста, виховати людяність, терпимість, любов до людей, громадську зрілість і соціальну активність.

Навчальна робота циклової комісії організована з урахуванням навчального процесу та направлена на поліпшення успішності студентів.

Циклова комісія має необхідне технічне забезпечення для здійснення навчальної роботи: 6 навчальних кабінетів, три із яких обладнані комп’ютерною технікою, два – мають стаціонарне мультимедійне обладнання, оснащені програмою «1С: Бухгалтерія 8.2». Доступом до глобальної мережі Інтернет забезпечені усі аудиторії.

Викладачі циклової комісії протягом поточного навчального року забезпечують якісну підготовку фахівців та чітку організацію навчального процесу.

З метою активізації розумової діяльності студентів викладачі циклової комісії використовують різні форми та методи проведення занять і контролю знань. Вони володіють сучасними методиками навчання; їм притаманні професіоналізм, ініціатива, творчість та організаторські здібності. Викладачі досягають ефективності роботи за допомогою інтерактивних та інноваційних освітніх методів і технологій, які активно використовують у професійному середовищі. Вони впроваджують особистісно-орієнтовані технології (різнорівневі завдання), проблемні лекції, лекції – бесіди, лекції колективного дослідження, лекції з елементами розвивального навчання, що формують творчу особистість студента. На семінарських заняттях створюється атмосфера дискусій і зацікавленого обговорення проблемних питань. На практичних заняттях, у курсових роботах студенти розв’язують виробничих ситуації та проводять аналіз конкретного матеріалу підприємств м. Черкаси.

Викладачі циклової комісії забезпечують максимальну самостійну навчальну діяльність студентів шляхом використання на заняттях мультимедійного супроводу, комп’ютерної техніки, опорних конспектів та іншої наочності, впроваджують ефективні форми та методи контролю знань і умінь студентів: рейтингову систему навчання, тестові завдання різного рівня складності з використанням персональних комп’ютерів тощо.

На засіданнях циклової комісії розглядаються та обговорюються матеріали для проведення комплексних і семестрових контрольних робіт, семестрових екзаменів, заліків і державної атестації студентів, тематики курсових робіт та іншої документації для контролю знань студентів, проводиться аналіз успішності студентів та розробка заходів, спрямованих на ліквідацію заборгованостей, які отримують окремі студенти за дисциплінами циклової комісії.

Велика увага приділяється цикловою комісією виробничому навчанню студентів за спеціальністю 5.03050901 «Бухгалтерський облік», аналізу підсумків проходження практики студентами цієї спеціальності.

Результативність та якість праці викладачів вимірюється якісним показником, який в середньому по цикловій комісії за останні роки коливається від 65,2 до 68,7%.

Виховна робота із студентами викладачами циклової комісії та класними керівниками навчальних груп, передбачає програму заходів щодо виховання всебічно розвиненої особистості, змістом якої є патріотичне, моральне, естетичне виховання; виховання самостійності, толерантності, культури поведінки, поважного ставлення до праці, зацікавленості у навчанні.

Питання особистісного становлення студентів в аспекті їхньої професійної діяльності постійно знаходиться в центрі уваги циклової комісії.

У центрі уваги циклової комісії є індивідуальна робота викладачів із студентами, зокрема, вивчення та запровадження досвіду роботи з обдарованою молоддю, методики індивідуальних консультацій, запровадження досвіду диференційованого навчання.

Викладачі поєднують навчальний процес з дослідницькою роботою, залучають студентів до активної творчо-пошукової роботи, сприяють участі в Днях науки, на студентських науково-практичних конференціях як у межах технікуму так і у межах інших навчальних закладів. Так. у 2013 році під керівництвом викладача Мойсеєвої Л.Й. студентка бухгалтерського відділення  Козка А. підготувала та виступила з доповіддю на науково-практичній студентській конференції у Черкаському кооперативному економіко-правовому коледжі на тему: «Моральні основи та норми етикету молодшого спеціаліста з бухгалтерського обліку».

У цикловій комісії організована гурткова робота: діє 5 предметних гуртків, у яких студенти беруть активну участь.

Щорічно у технікумі проводиться тижневик циклової комісії, у процесі якого викладачі проводять олімпіади з дисциплін, вікторини, конкурси, тематичні вечори, студентські конференції, «круглі столи» із запрошенням представників податкової інспекції, банків, головних бухгалтерів підприємств м. Черкаси тощо. Крім того, студенти беруть участь в обласних олімпіадах з математики, інформатики, інформаційних систем і технологій в обліку та ін. дисциплінах. У 2014 році студент технологічного відділення під керівництвом викладача математики Титаренко А.В. зайняв ІІ місце у ІІ обласному етапі Всеукраїнського конкурсу захисту науково-дослідних робіт учнів – членів Малої академії наук України.

Отже, завдяки різноманітним методам організації роботи цикловою комісією у технікумі створюються сприятливі умови для самопізнання і саморозвитку особистості фахівця, здатного конкурувати на сучасному ринку праці.

3. Підвищення теоретичного рівня та ділової кваліфікації викладачів

Ефективність підготовки висококваліфікованих фахівців залежить від рівня педагогічного професіоналізму викладацького складу. Перехід від знань до професійної підготовки спеціалістів ставить неординарні вимоги до особистості викладача. Формування молодшого спеціаліста професійно-компетентного, умілого керівника, ініціативного, творчого, ділового, який володіє особливостями економічних взаємовідносин, незалежного, знаючого, самостійного, може здійснити тільки такий викладач, який сам бездоганно володіє вищезазначеними якостями та систематично їх розвиває у собі. Отже, викладачі циклової комісії повинні постійно підвищувати свій теоретичний рівень та ділову кваліфікацію.

Підвищення кваліфікації викладачів здійснюється за такими напрямами:

1. Науково-теоретична підготовка: вивчення педагогічної і професійної літератури, нових досягнень у педагогічній науці, зустрічі з науковцями, співпраця з кафедрами ВНЗ ІІІ – ІV рівнів акредитації, підприємствами та організаціями м. Черкаси, написання робіт викладачами.

Викладачі циклової комісії розповсюджують досвід своєї роботи серед колег технікуму та інших навчальних закладів.

Так, у 2013 році у збірнику матеріалів науково-практичної конференції до 50-річчя Черкаського комерційного технікуму викладачами циклової комісії були надруковані такі статті: «Особливості формування професійних компетенцій випускника вищого навчального закладу І-ІІ рівнів акредитації» (В’язовік В.В., директор технікуму, спеціаліст вищої категорії, викладач-методист); «Впровадження мультимедійного супроводу під час викладання лекцій з економічних дисциплін» (Мартиненко Г.М., спеціаліст вищої категорії, викладач-методист); «Ділові ігри як засіб удосконалення професійної підготовки фахівців» (Мойсеєва Л.Й., спеціаліст вищої категорії, викладач-методист, голова циклової комісії); «Інноваційні технології навчання на заняттях вищої математики» (Симоненко В.О., спеціаліст І категорії).

Досвід викладача Мойсеєвої Л.Й на тему: «Впровадження рольових ігор на практичних заняттях з навчальної дисципліни «Економіка підприємства» та досвід викладача Мартиненко Г.М. щодо методичної розробки на тему: «Методичні рекомендації та завдання до самостійної роботи студентів з нормативної навчальної дисципліни «Економічний аналіз» були впроваджені у Черкаському кооперативному економіко-правовому коледжі.

2. Вдосконалення методики викладання: вивчення методичної літератури, відвідування занять викладачів технікуму проведення відкритих або показових навчальних занять, надання методичної допомоги молодим викладачам.

3. Впровадження у навчально-виховний процес інноваційних технологій: вивчення досвіду роботи викладачів технікуму та інших навчальних закладів, проведення показових навчальних занять.

4. Підвищення рівня педагогічної та професійної майстерності: курси підвищення кваліфікації, стажування, підготовка виступів на педагогічну раду, інформаційно-методичну раду, семінари молодих викладачів, класних керівників, засідання циклової комісії, науково-практичні конференції, семінари за межі технікуму, написання методичних розробок проведення занять молодими викладачами.

Викладачі циклової комісії підвищують рівень педагогічної та професійної майстерності на курсах підвищування кваліфікації при Полтавському університеті економіки та торгівлі, у Черкаському обласному інституті післядипломної освіти педагогічних працівників; здійснюють стажування на кафедрах Черкаського національного університету ім. Б.Хмельницького.

5. Розвиток культурних, естетичних, комунікативних здібностей: спілкування з колегами, відвідування театрів, кіно, виставок, музеїв, регулярний перегляд періодичних видань.

4. Вивчення, впровадження нових педагогічних, інформаційно-комунікаційних технологій

Діяльність викладачів циклової комісії спрямована на вивчення і впровадження в практику роботи нових педагогічних та інформаційно-комунікаційних технологій.

Викладачами впроваджуються такі сучасні інноваційні технології навчання:

—   ділові ігри, заняття з розподілом студентів на малі групи – Мойсеєва Л.Й.;

—   заняття з використанням мультимедійного проектору, інтерактивної дошки – усі викладачі циклової комісії;

—   заняття з використанням Інтернету – Самара С.К., Симоненко В.О.;

—   заняття з використанням комп’ютерних програм – В’язовік В.В., Відьменко С.І., Симоненко В.О.;

—      заняття з використанням відеомагнітофона, відеофільмів – Мартиненко Г.М., Смаглій В.С.;

—   заняття з використанням комп’ютерних тестових завдань – В’язовік В.В., Відьменко С.І.,Мойсеєва Л.Й., Симоненко В.О., Самара С.К.

—   заняття – екскурсії – Мальованна Т.П.;

—   заняття з розв’язуванням виробничих ситуацій – Мойсеєва Л.Й., Мартиненко Г.М., Мальованна Т.П., Набитович С.А.;

—   лекції-бесіди, проблемні лекції – усі викладачі;

—   лекції колективного дослідження, лекції з елементами випереджувального навчання – Мойсеєва Л.Й., Мартиненко Г.М.;

—   семінарські заняття з елементами дискусій, досліджень – Мойсеєва Л.Й., Мартиненко Г.М. та інші.

5. Удосконалення навчально-виховного процесу

Удосконалення навчально-виховного процесу викладачами циклової комісії повинно здійснюватися за такими напрямами:

—   особистісно-орієнтований підхід у навчанні та вихованні;

—   широке впровадження нових педагогічних та інформаційно-комунікаційних технологій, комп’ютерних технологій;

—   вдосконалення методики самостійної роботи студентів як фактора, що забезпечує високий рівень підготовленості майбутніх фахівців;

—   вдосконалення методики різноманітних форм контролю знань і вмінь як одного з найважливіших елементів навчального процесу;

—   вдосконалення комплексного методичного забезпечення навчально-виховного процесу тощо.