Взаємодія зі стейкхолдерами

31 березня у нашому коледжі відбулося інформаційне засідання і одним з питань, що розглядалися на ньому було — моніторинг впровадження та якості змішаного навчання: взаємодія стейкхолдрів.

Стейкхолдери нашого закладу – зацікавлені сторони, фізичні та юридичні особи, які мають легітимний інтерес щодо освітньої діяльності коледжу, тобто певною мірою залежать від неї або можуть на неї впливати.

Наш коледж реалізує політику єдиної системної комунікації з усіма стейкхолдерами. Комунікація з ними вже зараз включає короткострокові і довгострокові взаємодії, характер яких визначається пріоритетними напрямками діяльності.

До стейкхолдерів коледжу належать: органи державної влади та місцевого самоврядування, роботодавці; здобувачі освіти, які перебувають на стадії вибору закладу освіти; абітурієнти та їх батьки; споживачі освітніх послуг (студенти); випускники закладу; педагогічні працівники тощо. З метою отримання періодичного зворотного зв’язку від стейкхолдерів розроблені форми анкет для здобувачів освіти, випускників, роботодавців та батьків.

Отримання періодичного зворотного зв’язку від стейкхолдерів є обов’язковою складовою системи внутрішнього забезпечення якості в нашому закладі, що здійснюється шляхом: отримання пропозицій та зауважень від стейкхолдерів щодо освітніх програм та нормативної бази коледжу; проведення всіх видів практик на підприємствах, що є потенційними для працевлаштування здобувачів освіти; участі стейкхолдерів в оцінюванні якості знань здобувачів освіти при проведенні державної атестації; анкетування стейкхолдерів тощо.

Циклові  комісії коледжу, реалізуючи вимоги із забезпечення якості освіти, продовжують вивчати думку здобувачів освіти, роботодавців і всіх зацікавлених стейкхолдерів. Втілюється це у плануванні роботи щодо покращення якості підготовки фахівців за відповідними освітньо-професійними програмами.

Важливим методом налагодження партнерських стосунків та співпраці із роботодавцями є зустрічі фахівців-практиків зі здобувачами освіти.

З метою підвищення  зацікавленості студентів у навчанні та підготовки якісного контингенту циклові комісії проводять заходи, що передбачають залучення стейкхолдерів до організації та реалізації освітнього процесу: участь роботодавців у розробці та вдосконаленні освітніх програм і навчальних планів, тематики курсових робіт, у проведенні державної атестації; залучення до практичних занять, проведення всіх видів практик на підприємствах; організація зустрічей студентів з потенційними роботодавцями.

Такі зустрічі дають можливість ознайомити студентів з професійними компетенціями, потребами та вимогами сучасного ринку праці, мотивування студентів до власного розвитку і самореалізації, що сприятиме їх подальшому працевлаштуванню.

Для нашого закладу важливим є збереження напрацьованих форм партнерства і співробітництва зі стейкхолдерами, можливість спілкування студентської аудиторії з фахівцями-практиками.

Черкаський фаховий коледж харчових технологій та бізнесу традиційно, системно і виважено займається вивченням, активізацією, а, головне, впровадженням в реальний освітній процес розширеної участі стейкхолдерів  у підготовку затребуваних на ринку праці фахівців.